Derfor bør Norge ha en elektrifiseringsstrategi

Med mål om store kutt i klimagassutslipp må Norge få på plass en strategi for å elektrifisere Norge, mener BKKs konsernsjef. Derfor har BKK utarbeidet fem viktige tiltak som bør være med i en slik strategi.

Elektrifisering er nøkkelen

Elektrifiseringen skjer nå, hvis ikke vi som nasjon er relevant i dette kan vi gå glipp av fremtidens arbeidsplasser, mener konsernsjef Jannicke Hilland i BKK, et av landets største fornybare energiselskaper.

- Vi trenger en helhetlig strategi for utvikling av energisystemet vårt. Dette haster, for dagens energisystem er ikke rigget for den enorme omstillingen vi står i, sier hun.

- For at vi skal kunne elektrifisere transport og bygge fremtidsrettet industri basert på fornybar energi, må vi ha et energisystem som er i stand til å levere fornybar energi der den trengs, når den trengs. Hilland forklarer at kapasiteten i det norske strømnettet er bygget ut for å håndtere dagens energimiks, der fossil energi står for omtrent 50 prosent av energiforbruket. For å nå klimamålene må det investeres i utbygging av nettinfrastruktur.

5 viktige tiltak i norsk elektrifiserings-strategi

BKK har en rekke elektrifiserings-prosjekter på land og til sjøs, og har utarbeidet fem viktige tiltak som bør være med i en norsk elektrifiserings-strategi:

  1. Legge til rette for en grønn industri: Strategien må gi økt forutsigbarhet for næringsliv og industri. Oppgradering av eksisterende nett eller bygging av nytt må skje raskt og effektivt og tilpasses næringsutvikling og den grønne omstillingen.
  2. Statnett må sikres mer kapasitet: Statnett må få mer kapasitet og ressurser, slik at de kan være i forkant når ny og fremtidsrettet industri har behov for mer elektrisk kapasitet. I årene fremover ser vi en stor vekst i behov for strøm når transportnæring og annen kraftkrevende industri etterspør mer elektrisk kraft. En av driverne bak denne utviklingen er økt CO2-avgift.
  3. Tempoet må økes – saksbehandlingen må gå raskere: NVE må også sikres kapasitet til saksbehandling, slik at tempoet kan økes. Prosesser knyttet til konsesjoner bør gjennomgås for å effektiviseres, uten at dette går på bekostning av kvalitet.
  4. Bruk nettselskapenes kompetanse bedre: Regionale nettselskaper med dokumentert kompetanse og erfaring, må kunne avlaste Statnett i planlegging og bygging av infrastrukturprosjekter. Dette vil kunne øke tempoet og gjøre arbeidet enklere for Statnett.
  5. Ta i bruk ny teknologi: Strategien må ta høyde for at ny teknologi må utvikles og bli tatt i bruk, noe som kan gjøre det mulig å benytte nettet mer effektivt og holde kostnadene nede. Strømstyringsapper, batterier, digitalisering og bruk av kunstig intelligens er eksempler på teknologi som vil bidra.

Stor etterspørsel de nærmeste årene

BKK er store på Vestlandet, der konsernsjef Jannicke Hilland kan fortelle om stor etterspørsel etter fornybar energi til elektrifisering og ny miljøvennlig næringsvirksomhet. Dette er gode nyheter for fremtidens verdiskaping! - Bare i regionen vår vil det de nærmeste årene være behov for en vekst i strømbruk som tilsvarer dagens forbruk i hele Oslo. Omfattende elektrifisering av transportsektoren på sjø og land og innenfor havbruk krever mye fornybar energi, forteller Hilland.- I tillegg kommer etablering av ny og fremtidsrettet industri som for eksempel datalagrings-sentre, batteri-fabrikker, hydrogen-fabrikker og anlegg for lagring av CO2, fortsetter hun. - For å kunne levere den fornybare energien som trengs, må nettet forsterkes. Eksisterende nett må oppgraderes, og det må bygges nye linjer. Med dagens prosedyrer for saksbehandling vil dette ta altfor lang tid. Vi må få opp tempoet!

Vil være en del av løsningen

Hilland forteller at hun har bidratt i høringer på Stortinget for å forklare behovet for at en elektrifiserings-strategi må på plass. Oppgradering av eksisterende nett og utvikling av nytt står høyt på agendaen i hele Europa, og i Sverige har de besluttet å utarbeide en slik strategi, forteller hun. Her må vi som nasjon også være relevante.