Du har flere rettigheter

Personer vi behandler personopplysninger om, har flere rettigheter.

BKKs behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene

Rett til innsyn

Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger BKK har lagret om deg. Dersom du er registrert i BKKs systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Du finner også mye informasjon om ditt kundeforhold på Mine sider.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger

Dersom BKK behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at BKK skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. BKK skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle eventuelle mottakere av utleverte opplysninger.


BKK skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. BKK skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.


Forespørsler om innsyn, retting og sletting, håndteres av BKKs kundeservice.

Personvernombud

BKK har et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.
Har du noen spørsmål eller innsigelser til BKKs behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombud@bkk.no.