Kontroll av elektrisk anlegg i bedrifter

Kontroll av elektrisk anlegg i bedrifter gjennomføres med utgangspunkt i den enkelte bedrifts internkontrollsystem.

Internkontrollforskriftens intensjon er å fremme helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet i alle norske virksomheter. Internkontrollsystemet skal blant annet inneholde rutiner for å sikre etterlevelse av relevante forskrifts- og normkrav.

Tilsynet foregår slik:

  • I brev til bedriften varsles kontrollen og det orienteres om bakgrunn for besøket.
  • Bedriftens internkontrollsystem gjennomgås.
  • For å verifisere om vedlikeholdsrutiner fungerer, utføres stikkprøvebasert kontroll av det elektriske anlegget.
  • Rapport utarbeides, og eventuelt mangler rundt internkontrollsystemer eller elektriske anlegg blir pålagt rettet med tidsfrister.
  • Bedrifter som ikke følger pålegg følges opp med purringer og evt. andre hjemlede sanksjonsordninger, til saken er avsluttet.

Se brosjyre: Internkontroll i praksis

Helseinstitusjoner

Det er forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr som stiller særskilte krav til helseinstitusjoner som har elektromedisinsk utstyr. Dette kommer i tillegg til de generelle krav om internkontrollsystem.

Se brosjyren: Sikker bruk av elektromedisinsk utstyr