Miljø og bærekraft

Vannkraften gir oss ren energi og er selve bærebjelken for et fornybart og elektrisk Norge.

Vi er en del av løsningen på klimautfordringene. For å drive bærekraftig jobber vi også aktivt med miljøtiltak. Tiltakene må bygge på kunnskap. Derfor samarbeider vi med ulike forskningsmiljøer som bidrar til økt kunnskap og kompetanse. Det gir et godt grunnlag for å velge de beste tiltakene. Vi ønsker å dele kunnskap om vassdragene og har en god dialog med grunneiere og lokale jakt- og fiskerlag.

De siste 15 årene har vi brukt 100 millioner kroner på forsking og tiltak for laks og sjøørret i regulerte vassdrag. BKK Produksjon er sertifisert til ISO 14001 (miljøledelse). Denne filmen forteller litt om hva vi har gjort av tiltak for natur og miljø.

Mange tiltak kan gi stor nytte for miljøet uten at kraftproduksjonen blir redusert. Et eksempel er tiltak vi gjorde i Teigdalselva for å styrke bestanden av sjøørret.

I mange av våre regulerte vassdrag har NVE nylig åpnet vilkårsrevisjon av konsesjonene for kraftproduksjon. Vi er positiv til vilkårsrevisjonene som en del av fokuset vi alltid har på gode miljøforhold i vassdragene.