Tjenester

Vi selger det meste av kraften direkte i kraftmarkedet, men vi tilbyr også bilaterale avtaler og andre tjenester til større aktører.

Vi tilbyr bilaterale kontrakter med kraft, elsertifikater og opprinnelsesgarantier.

En bilateral kraftkontrakt kan være spot og/eller fastpris til større kraftforbrukere eller industri, kontraktvarighet 3-10 år og valuta tilpasset motpart.

Opprinnelsesgarantier, med kraftverkenes ulike egenskaper (alder, størrelse, støtte) og elsertifikater kan tilbys som egne produkter, eller i kombinasjon med kraftleveranse.

Småkraft (kraftverk under 10 MW) kan tilbys omsetning av kraftproduksjon, elsertifikater og opprinnelsesgarantier til spot- eller fastpris tilpasset lokal valuta.

Sertifisert fornybar kraft

Vi er Vestlandets største fornybarselskap med en stor produksjon av vannkraft. Hele produksjonen er sertifisert hos NVE med opprinnelsesgarantier for fornybar energi.

Fløibanen i Bergen er en av kundene som får levert opprinnelsesgarantier fra BKK for strømforbruket sitt.

To av våre største kraftverk, Matre Haugsdal og Matre, er sertifisert av det tyske miljø- og kvalitetsmerket TÜV SÜD. Gjennom årlig inspeksjon av kraftverk og kontroll av målinger av kraftproduksjonen miljø- og kvalitetsstempler TÜV SÜD opprinnelsesgarantiene fra kraftverkene.

Kraftverket Hellandsfoss er sertifisert hos Naturskyddsforeningen, og miljømerket «Bra Miljøval» for kraftproduksjon. «Bra Miljøval» stiller krav til miljøpåvirkningen i vassdrag, deriblant minstevannføring, levekår for fisk og biologisk mangfold. For hver opprinnelsesgaranti som selges, avsettes det penger til miljøprosjekter i vassdrag eller energieffektiviseringsprosjekter. Et av tiltakene vi har gjort med støtte fra Bra Miljøval er miljøtiltak i Teigdalselva, der sjøørreten har fått bedre forhold.

BKK tar aktivt ansvar for miljø og natur og jobber i tett samarbeid med forskere, lokale myndigheter, brukergrupper og miljøorganisasjoner ved utbygging og drift av kraftverkene i vassdragene.

Kontakt

Ta kontakt med salgssjef Preben Klyve Olsen for mer informasjon, mobil: 907 48 993.